طراح بال

عنوان انگلیسی: Wing Designerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۷۸کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceaircraftairfoilairplanedesignperformancewingاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهفضانوردیمهندسی هوا فضاهوا فضاهوا و فضاهواپیماهوانوردیطراح بالWing Designer فرم عضویت Read More →

مدل تحلیل فلاتر

عنوان انگلیسی: Flutter Analysis Modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۲۵کلید واژه ها:aerodefaerodynamicsaeroelasticityaeronauticsAerospaceairfoilflutterRobust ControlStochastic controlTransportationvibrationwingارتباطاتارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتئوری کنترلتحلیل ارتعاشاتتحلیل زمانی سیستم‌های معادلات دیفرانسیلیترابریتوزیعجابجاییحمل و نقلرانندگیراهسیستم پایدارسیستم Read More →

کنترل دینامیکی ربات چرخ دار متحرک

عنوان انگلیسی: Dynamic Control of a Wheeled Mobile Robotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۶۱کلید واژه ها:controldynamicFeedbacklinearizationmobileMobile RobotnonlinearNonlinear Controlroboticswheeledبرنامه نویسی ربات های متحرکخطی سازی با Read More →

شبیه سازی چرخ آب لورنز گسسته

عنوان انگلیسی: Discrete Lorenz Water Wheel Simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۰۴کلید واژه ها:automationchaotic systemControl SystemsControl theorylorenz water wheelSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی Read More →

ناوبری چرخ اسکرول ماوس

عنوان انگلیسی: Mouse scroll wheel navigationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۹۶کلید واژه ها:examplegui toolsmouse scroll wheelnavigationجی پی‌ اسراهیابیژئودزیسیگنالمختصات دقیقموقعیت یابیناوبریناوبری ماهواره ایهدایتهدایت رادیوییناوبری چرخ Read More →

عملگر تولیدمثل — انتخاب بر اساس چرخ رولت

عنوان انگلیسی: Reproduction Operator — Roulette wheel selectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۲۱کلید واژه ها:Crossovergenetic algorithmmatlabmutationpopulation selectionreproduction operatorroulette wheelselection operatorالگوریتم اجتماع ذراتالگوریتم تکاملیالگوریتم رقابت Read More →

مدل سازی قسمت متحرک بال در SimMechanics

عنوان انگلیسی: Aileron Model in SimMechanicsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۳۰۸کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABautomationControl SystemsControl theoryelectricalhydraulicmultibodyphysical modelingReport Generatorsimelectronicssimhydraulicssimmechanicssimmechanics2gsimscapeSystems theoryاتوماسیونارائه گزارش در متلبالکترونیکالکترونیک Read More →

طراحی چرخ دنده فرود مبتنی بر مدل

عنوان انگلیسی: Model-Based Design of Landing Gearزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۰۱۱کلید واژه ها:aerodefaerodynamicsaeronauticsAerospaceautomationcontrol systemControl SystemsControl theoryflightlandlinkageloadsmechanicalSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه سامانه‌هانظریه Read More →