پیکسل های فواصل انباشت کننده هاف

عنوان انگلیسی: Hough accumulator bin pixelsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۵۷کلید واژه ها:accumula bin binary image function hough hough_bin_pixels image analysis pixelsfeature extractionfeature selectionHough Read More →

CONFIGR (کانتور شکل و زمینه)

عنوان انگلیسی: CONFIGR (Contour Figure and Ground)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۱۵۶کلید واژه ها:machine learningneural networkآموزش شبکه عصبیپرسپترون چند لایهخوشه بندیداده کاویساختار شبکه عصبیشبکه Read More →

مرتب سازی پیکسل تصویر

عنوان انگلیسی: Image Pixel Sortingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۴۵کلید واژه ها:Digital Image Processingedge detectionimage processingpixelsortingاستخراج لبهپردازش تصویرپردازش تصویر در متلبپردازش تصویر دیجیتالتشخصی لبه Read More →

بخشبندی تصویر با Quad-trees

عنوان انگلیسی: Quad-Tree segmentation – MEXزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۸۵کلید واژه ها:Automatic ClassificationclusteringData Miningmachine learningquadtreesegmentationUnsupervised Learningخوشه بندیخوشه بندی اطلاعاتخوشه بندی داده هاداده کاوییادگیری Read More →

pic2xls

عنوان انگلیسی: pic2xlsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۶۶کلید واژه ها:ActiveXdata exportdata importexcelgifinsertjpgpictureReport GeneratorsheetSpreadsheetSPSSxlsارائه گزارش در متلباسپرید شیتاسپریدشیتاکسلپایگاه دادهجدولجدول بندیدادهساخت گزارشصفحه گستردهقابلیت گزارش گیریگرفتن خروجیگزارشگزارش Read More →

هاسدورف (جعبه-شمارش) ابعاد فراکتال

عنوان انگلیسی: Hausdorff (Box-Counting) Fractal Dimensionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۹۷کلید واژه ها:box counting to boundarycomputer visionDigital Image Processingfractalimage descriptorsimage processingبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش Read More →