هواشناسی گوگل

عنوان انگلیسی: Google Weatherزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۶۸کلید واژه ها:Weatherxmlآلودگی هوااتمسفراقلیمپیش بینی آب و هواتغییرات آب و هواییجو زمینعلوم فضاییهواهواشناسیهواکرههواشناسی گوگلGoogle Weather فرم Read More →

دریافت شاخص های ارتباطات دور جوی

عنوان انگلیسی: Get Climate Teleconnection Indicesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۴۰کلید واژه ها:aaoaoclimateindicesnamnaonoaanwsOscillatorpnasamteleconnectionsWeatherآلودگی هوااتمسفراسیلاتوراقلیمبرقپیش بینی آب و هواتغییرات آب و هواییجریان متناوبجو زمینعلوم فضاییقدرتمدار Read More →

آزمون واریانس ناهمسانی

عنوان انگلیسی: Heteroskedasticity testزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۱۱کلید واژه ها:breusheconometricEconometricsEconomicsfinanceFinancial Engineerigheteroskedasticitypagantestwhiteاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیسنجش کمیت های اقتصادیعلوم اقتصادیعلوم مالیمهندسی مالیآزمون واریانس ناهمسانیHeteroskedasticity test فرم Read More →