مجموعه بلوک RS232

عنوان انگلیسی: RS232 Blocksetزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۶۵کلید واژه ها:automationbinary das finde ich suuuupppper format rs232 simulink stringBiomedical EngineeringECGElectrocardiographyInstrument Controlابزار دقیقپردازش سیگنال های Read More →

DAQ از طریق پورت موازی

عنوان انگلیسی: DAQ Through Parallel Portزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۶۴کلید واژه ها:daqDAQ Carddata acquisitionguiinstrumentationmeasurementparallel portsignal processingاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری دادهدریافت دادهکارت Read More →

درایور پورت موازی اصلاح شده

عنوان انگلیسی: Modified Parallel Port Driverزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۹۴کلید واژه ها:daqDAQ Carddata acquisitionhardware drivermeasurementparallel port data acquisitionsignal processingاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع Read More →

شمارنده پورت موازی

عنوان انگلیسی: parallel port counterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۲۸کلید واژه ها:daqDAQ Carddata acquisitionmeasurementparallel portsignal processingاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری دادهدریافت دادهکارت DAQشمارنده Read More →

گراف اسکرول خودکار بلادرنگ از پورت سریال

عنوان انگلیسی: Real-Time Auto-Scrolling Graph from Serial Portزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۶۴کلید واژه ها:arduinographimureal timesensorserialSerial Portvisualizationپورتپورت سریالپورت موازیدرگاهدرگاه سریالسخت افزارگذرگاهگذرگاه سریالگذرگاه موازیگراف اسکرول Read More →

شبیه ساز مدر دو پورتی خطی

عنوان انگلیسی: Linear 2-port Circuit Simulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۰۸کلید واژه ها:۲portabcdElectrical EngineeringElectronic Engineeringelectronicsnetwork anascattering parametersparametertwo portادوات نیمه هادیالکترونیکفیزیک الکترونیککاربرد متلب در الکترونیکمدارهای Read More →

PortVaR متغیر پورت

عنوان انگلیسی: PortVaRزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۱۵کلید واژه ها:analysiscovariafinanceFinancial Engineeringmodelingportfolio stocksportvarriskvalue at riskvarvarianceتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم مالیکاربرد متلب Read More →