باندساز IQ

عنوان انگلیسی: IQ Baseband Builderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۳۶۲کلید واژه ها:agilent 33509bagilent 33510bagilent 33511bagilent 33512bagilent 33519bagilent 33520bagilent 33521aagilent 33521bagilent 33522aagilent 33522bautomationbasebandcommunication waveformsCommunicationsCommunicaton Systemguii Read More →

تولید کننده جدول M-PSK

عنوان انگلیسی: M-PSK Table generatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۲۳کلید واژه ها:bandwidth efficiencyberchannel capacitymarympskPhase-Shift Keyingpskاختلاف فازتغییر فازسیگنالشیفت فازفازفرکانسقدرتکلید زنی تغییر فازکلید زنی شیفت فازتولید Read More →

شبیه سازی MPSK

عنوان انگلیسی: MPSK simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۳۹کلید واژه ها:۸pskberbpskgray codingguiinformation theorympsknot a functionqpskserwirelessاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی سازی اطلاعاتموتور ACموتور القایی تک فازموتور Read More →