پردازش سیگنال دیجیتال در متلب

عنوان انگلیسی: Digital Signal Processing Using MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۷۱کلید واژه ها:companion softwareDigital Signal Processingdiscrete systems laboratory using matlabdspmatlabsignal processingپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش Read More →

مدولاسیون دیجیتال و آنالوگ

عنوان انگلیسی: Digital and Analog Modulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۹۷کلید واژه ها:demodulationmodulationافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونمدولاسیون دیجیتال و آنالوگDigital and Analog Modulation Read More →

فیلتر مقاومت-خازن دیجیتال (RC)

عنوان انگلیسی: Digital Resistor-Capacitor (RC) Filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۲۷کلید واژه ها:analog filteranalogtodigitalautomotivecapacitorElectrical EngineeringElectronic Engineeringelectronicsiiriir designiir simulationrc filterresistorsignal processingادوات نیمه هادیالکترونیکفیزیک الکترونیککاربرد متلب Read More →

کنترل ادوات و وسایل با استفاده از گفتار (صدا)

عنوان انگلیسی: Device Control using Speechزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۳۵کلید واژه ها:Digital Signal ProcessingdspVideo Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش سیگنال دیجیتالپردازش سیگنال گسسته Read More →

فیلتر مکانی دیجیتال

عنوان انگلیسی: Digital Beamformingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۶۴کلید واژه ها:antennaAntenna ArrayAntenna Designbeam patterndigital beamforminglinear isotropic arrayssignal processingآرایه آنتنیالکترومغناطیسطراحی آنتنمخابرات میدان ها و امواجمهندسی Read More →