چند هسته – پردازش موازی در چند هسته

عنوان انگلیسی: Multicore – Parallel processing on multiple coresزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۱۲کلید واژه ها:Distributed Computingdistributed processingGrid computingMIMDmulticore processingmultiple coreParallel Computingparallel processingremoteSIMDپردازش با Read More →

چند هسته – پردازش موازی در چند هسته

عنوان انگلیسی: Multicore – Parallel processing on multiple coresزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۶۹کلید واژه ها:Distributed ComputingDistributed Computing in MATLABdistributed processingmulticore processingmultiple coreParallel Computingparallel Read More →

چند هسته – پردازش موازی در چند هسته

عنوان انگلیسی: Multicore – Parallel processing on multiple coresزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۱۷کلید واژه ها:Distributed ComputingDistributed Computing in MATLABdistributed processingmulticore processingmultiple coreParallel Computingparallel Read More →

چند هسته – پردازش موازی در چند هسته

عنوان انگلیسی: Multicore – Parallel processing on multiple coresزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۰۱کلید واژه ها:CrossoverDistributed Computingdistributed processinggenetic algorithmmulticore processingmultiple coremutationParallel Computingparallel processingremoteالگوریتم اجتماع Read More →

الگوریتم بیشنیه سازی امید ریاضی یا EM برای توزیع گوسی (نرمال) معکوس دو متغیره

عنوان انگلیسی: Expectation-Maximization algorithm for bi-variate Normal Inverse Gaussian distributionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۷۶کلید واژه ها:bivariate normal inverse gaussianemexpectation maximizationfinanceFinancial Engineeringnigprobabilitysimulationstatisticsتحلیل مالیتحلیل مالی Read More →

نمونه تصادفی توزیع گسسته

عنوان انگلیسی: Discrete Distribution Random Samplerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۲۳کلید واژه ها:Communicationsimage processingmachine learningstatisticsخوشه بندیداده کاویشناسایی الگوکلاس بندیهوش مصنوعییادگیری بانظارتیادگیری بدون نظارتیادگیری تقویتییادگیری Read More →