دانلود رایگان پایان نامه:تصمیم گیری جمعی خود سازمان یافته: مدل رای دهندگان وزنی

عنوان انگلیسی: Thesis:Self-Organized Collective Decision Making: The Weighted Voter Modelتعداد کلیک: ۵۵۳کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراگزارش آکادمیکدانلود Read More →

تخمین و تولید کاپیولا

عنوان انگلیسی: Copula generation and estimationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۳۰کلید واژه ها:archimedeancanonical maximum likelihoodCopulacorrelationellipticalNonlinear CorrelationprobabilityProbablistic Modelstatisticsاحتمالاتکاپیولامدل سازی Copulaمدل سازی احتمالیمدل سازی وابستگیمدل سازی Read More →

مثال بلک هاوک معلق در هوا

عنوان انگلیسی: Hovering Blackhawk Exampleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۳۵کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theoryfeedforwardhelicopterhelicopter modelpolynomial designsimulationSystems theoryاتوماسیوناجسام پروازیبالگردبالگرد در متلبتحلیل هلیپکوپتر در متلبچرخ بالسیستم Read More →

تکنیک های جبران بازخورد غیر مستقیم برای تقویت کننده های قابل استفاده چند مرحله ای

عنوان انگلیسی: Indirect Feedback Compensation Techniques for Multi-Stage Operational Amplifiersزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۱۱کلید واژه ها:AmplifierAmplifier in MATLABAnalog Amplifiercompensationopampthreestageآمپلیفایرامپلیفایرتقویت کنندهتقویت کننده آنالوگتقویت کننده Read More →

روش چبیشف-پیکارد برداری ساز (وکتورایز)

عنوان انگلیسی: Vectorized Picard-Chebyshev Methodزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۳۷کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABastrodynamicsintegratorkeplerodeorbit propagationpicard chebyshevrunge kuttasimulationsolvervectorizedسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →