روش چند جمله ای کسر گویا

عنوان انگلیسی: Rational Fraction Polynomial Methodزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۷۹کلید واژه ها:Curve Fittingdegree of freedomFunction ApproximationFunction Fittingmechanical modelingmodel simulationparameter estimationrfp methodvibrationارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتاستنباط آماریانالیز Read More →

تجزیه و تحلیل سیگنال دینامیک

عنوان انگلیسی: Dynamic Signal Analyzerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۳۲کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theorydynamic signal analyzer frequency response control loopSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی Read More →