یک سیستم ۸۰۲٫۱۶d

عنوان انگلیسی: A 802.16d Systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۳۵کلید واژه ها:۸۰۲۱۶Communicaton Systemfadingofdmpuncturedpuncturingsuiviterbiwimaxwirelessتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیطراحی سیستم های مخابراتی Read More →

پیاده سازی OFDM با QPSK برای R14

عنوان انگلیسی: OFDM with QPSK for R14زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۵۰کلید واژه ها:equalization channel for lmsjpegmodulation techniqueofdmOrthogonal Frequency-Division MultiplexingpskqamqpskQuadrature Phase-Shift Keyingsignal generationwimaxwirelwirelessآنالوگتسهیم سازیتسهیم Read More →

پیاده سازی OFDM با QPSK

عنوان انگلیسی: OFDM with QPSKزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۷۷کلید واژه ها:modulation techniqueofdmofdm using orthognality matrixofdm using qpskOrthogonal Frequency-Division MultiplexingpskqamqpskQuadrature Phase-Shift Keyingsignal generationwimaxwirelwirelessآنالوگتسهیم سازیتسهیم Read More →

پیاده سازی OFDM با ۱۶-QAM برای R14

عنوان انگلیسی: OFDM with 16-QAM for R14زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۲۹کلید واژه ها:ofdmofdm qam wimax modulationOrthogonal Frequency-Division Multiplexingwirelessآنالوگتسهیم سازیتسهیم کنندهتعامدتقسیم فرکانسمالتی پلکسینگمدولاسیونمدولاسیون باند Read More →

روند نگاشت سیگنال OFDMA

عنوان انگلیسی: OFDMA Signal mapping processزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۵۴کلید واژه ها:۸۰۲۱۶Communicaton Systemmacmappingofdmawimaxwirelessتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیطراحی سیستم های Read More →

پیاده سازی OFDM با ۱۶-QAM

عنوان انگلیسی: OFDM with 16-QAMزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۷۰کلید واژه ها:ofdmofdm qam wimaxOrthogonal Frequency-Division Multiplexingwirelessآنالوگتسهیم سازیتسهیم کنندهتعامدتقسیم فرکانسمالتی پلکسینگمدولاسیونمدولاسیون باند پایه‌مدولاسیون تقسیم فرکانس Read More →

OFDM با ۶۴-QAM

عنوان انگلیسی: OFDM with 64-QAMزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۴۷کلید واژه ها:cqimodulationofdmOrthogonal Frequency-Division Multiplexingqamsignal generationwimaxwirelesswould you please send that code to pliniosampaiorocketmailcomآنالوگتسهیم سازیتسهیم کنندهتعامدتقسیم Read More →

Multiband Uniplanar Monopole Antenna for MIMO Applications

عنوان انگلیسی: Multiband Uniplanar Monopole Antenna for MIMO Applicationsتعداد کلیک: ۱۶۰۱کلید واژه ها:CPW-fedinput- multiple- output (MIMO)multiplewireless communicationsMultiband Uniplanar Monopole Antenna for MIMO ApplicationsMultiband Uniplanar Monopole Read More →