هیستوگرام سه بعدی تصویر RGB

عنوان انگلیسی: ۳D histogram of RGB imageزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۴۴کلید واژه ها:colorData AnalysisData Mininghistogramimageimage analysislooks goodrgbsignal processingstatisticsآمارآمار توصیفیآنالیز دادهآنالیز دیتاتحلیل دادهتحلیل دیتاداده Read More →

شناسایی چهره مبتنی بر هیستوگرام پردازش شده

عنوان انگلیسی: Processed Histogram based Face Recognitionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۸۱۰کلید واژه ها:absolute distancecomputer visionDigital Image Processinghistogramimage processingmean based bin formationorlبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش Read More →

هیستوگرام جهت گرادیان

عنوان انگلیسی: Histograms of Oriented Gradientsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۵۲کلید واژه ها:computer visionDigital Image Processinggradientshi leodo u have matlab code for hog descriptorhistogram Read More →

میانگین، Std، انرژی تصویر، توزیع سطح خاکستری انباشته،‌ حالت تصویر، آنتروپ، تغییر هیستوگرام

عنوان انگلیسی: mean,Std,energy of image,CUMULATIVE GRAY LEVEL DISTRUBITION,mode of image, entropy, HISTOGRAM MODIFIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۳۲کلید واژه ها:Entropyinformation theoryآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و Read More →

ابزار آستانه گذاری دستی

عنوان انگلیسی: Manual Thresholding Toolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۵۶کلید واژه ها:Balanced histogram thresholdinggrayscale intensity image segmentationgui toolimage processingmanual thresholdOtsu Methodthreshold levelآستانه گذاری بر Read More →