شناسایی چهره مبتنی بر هیستوگرام پردازش شده

عنوان انگلیسی: Processed Histogram based Face Recognitionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۸۱۹کلید واژه ها:absolute distancecomputer visionDigital Image Processinghistogramimage processingmean based bin formationorlبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش Read More →

هیستوگرام جهت گرادیان

عنوان انگلیسی: Histograms of Oriented Gradientsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۵۵کلید واژه ها:computer visionDigital Image Processinggradientshi leodo u have matlab code for hog descriptorhistogram Read More →

سنجش تفکیک پذیری کلاس بر اساس هیستوگرام

عنوان انگلیسی: Histogram-based class separability measureزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۹۴کلید واژه ها:class separabilitygaussianpattern recognitionprobabilitystatisticsاستخراج ویژگیبازشناخت الگوتشخیص الگوتشخیص الگوی نظارت شدهتشخیص الگوی نظارت نشدهخوشه Read More →

بلاک همپوشانی هیستوگرام

عنوان انگلیسی: Histogram Overlay Blockزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۰۱کلید واژه ها:blocksetcomputer visionDigital Image ProcessingDigital Signal Processingdspgraphicshistogram overlayimageimage processingtextvideoبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر دیجیتالپردازش Read More →