شبیه سازی سلول PV

عنوان انگلیسی: PV cell Simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۹۳کلید واژه ها:control designDiodemodelingsimulationsimulinkادوات الکترونیکیادوات الکترونیکی نیمه هادیادوات نیمه هادیالکترونیکدیودقطعات الکترونیکیمقاومت غیر خطیمهندسی الکترونیکیکسو کنندهیکسوسازشبیه Read More →

A New Hybrid Topolog y for Network on Chip

عنوان انگلیسی: A New Hybrid Topolog y for Network on Chipتعداد کلیک: ۵۲۲کلید واژه ها:busNetwork on ChipRouting algorithms for NoCSimple MeshTopologyA New Hybrid Topolog y Read More →