کنترل نیمه فعال برای سیستم تعلیق ۱_۴ توسط کنترلر فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy Controller of Semi-active control for 1_4 Suspension Systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۱۸کلید واژه ها:۱۴automotiveepsfuzzy controllersemiactivesuspensionSuspension Systemارتعاشارتعاشاتتعلیقجرم فنربندی شدهسیستم تعلیقسیستم تعلیق Read More →

یکسو ساز کنترل شده با فاز (نیمه کنترل شده)

عنوان انگلیسی: Phase-Contolled Rectifier (Half Controlled)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۲۴کلید واژه ها:RecctifierSimPowerSystemsimulationsimulinkالکترونیکبرقتبدیل انرژی الکتریکیجریانجریان الکتریکیجریان متناوبجریان مستقیمرکتیفایرسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی سیستم های Read More →

یکسو کننده سه فازی نیمه کنترل شده با بار مقاوتی و مقاومتی-سلفی

عنوان انگلیسی: ۳Phase half contolled bridge rectifier with a load R,R-Lزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۴۲کلید واژه ها:RecctifierSimPowerSystemsimulationsimulinkThyristorالکترونیکبرقتبدیل انرژی الکتریکیتریستورجریانجریان الکتریکیجریان متناوبجریان مستقیمرکتیفایررلهسیم پاور Read More →

انتخاب کردن بیضی

عنوان انگلیسی: Ellipseselectزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۶۹کلید واژه ها:clusterdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseellipseguiinteractiveplotselectionانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی دادهداده کاویکاوش دادهانتخاب Read More →