بررسی چگونگی عملکرد مدل آزمایشگاهی سیستم دودکش بادی وکاربرد آن در نیروگاههای حرارتی

عنوان انگلیسی: بررسی چگونگی عملکرد مدل آزمایشگاهی سیستم دودکش بادی وکاربرد آن در نیروگاههای حرارتیتوضیحات:در این مقاله چگونگی عملکرد مدل آزمایشـگاهی سیسـتم دودکش بادی درشرایط Read More →

طراحی نیروگاه انرژیهای تجدیدپذیر مستقل با بکارگیری الگوریتم بهینهسازی رقابت استعماری

عنوان انگلیسی: طراحی نیروگاه انرژیهای تجدیدپذیر مستقل با بکارگیری الگوریتم بهینهسازی رقابت استعماریتوضیحات:با توجه به اهمیت دستیابی به پیکربندی مناسب سیستمهای انرژی مختلط مستقل از Read More →