دریافت مقادیر اندیس نوسان جنوبی ال نینو

عنوان انگلیسی: Get El Niño Southern Oscillation Index valuesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۵۶کلید واژه ها:OscillatorWeatherآلودگی هوااتمسفراسیلاتوراقلیمبرقپیش بینی آب و هواتغییرات آب و هواییجریان Read More →

شبیه ساز شکل موج ECG

عنوان انگلیسی: ECG Waveform Simulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۳۹کلید واژه ها:۳۳۵۲۱a33522aautomationBiomedical EngineeringbiotechECGecg arbecg arbitrary waveformecg simulationecg waveformekg waveformElectrocardiographyelectrocardiography waveformInstrument Controlmeasurementابزار دقیقپردازش سیگنال های Read More →

انواع مولتی‌ویبراتور با استفاده از ترانزیستورها

عنوان انگلیسی: Multivibrator Types using Transistorsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۳۵کلید واژه ها:astablebistableElectrical EngineeringElectronic Engineeringelectronicsmonostablemultivibratorsimelectronicsstabilitytransistormادوات نیمه هادیالکترونیکالکترونیک در سیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی الکترونیکیشبیه سازی مدارهای Read More →

شبیه ساز نویز و فیلتر DTMF

عنوان انگلیسی: DTMF Filtering and Noise Simulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۳۱کلید واژه ها:dspdtmf noise filteringOscillatorsignal processingtoneاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز غیرخطینوسان‌سازشبیه ساز Read More →

شبیه ساز مدر دو پورتی خطی

عنوان انگلیسی: Linear 2-port Circuit Simulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۲۷کلید واژه ها:۲portabcdElectrical EngineeringElectronic Engineeringelectronicsnetwork anascattering parametersparametertwo portادوات نیمه هادیالکترونیکفیزیک الکترونیککاربرد متلب در الکترونیکمدارهای Read More →

شبیه ساز صوتی قهوه ای

عنوان انگلیسی: Brown Acoustic Simulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۸۹کلید واژه ها:acousticaudio processingprocessingroom acousticssignal processingsimulatorspeechVideo Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال های ویدئوییپردازش ویدیودوربین دیجیتالسیگنال Read More →