دریافت مقادیر اندیس نوسان جنوبی ال نینو

عنوان انگلیسی: Get El Niño Southern Oscillation Index valuesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۵۶کلید واژه ها:OscillatorWeatherآلودگی هوااتمسفراسیلاتوراقلیمبرقپیش بینی آب و هواتغییرات آب و هواییجریان Read More →

دریافت شاخص های ارتباطات دور جوی

عنوان انگلیسی: Get Climate Teleconnection Indicesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۴۱کلید واژه ها:aaoaoclimateindicesnamnaonoaanwsOscillatorpnasamteleconnectionsWeatherآلودگی هوااتمسفراسیلاتوراقلیمبرقپیش بینی آب و هواتغییرات آب و هواییجریان متناوبجو زمینعلوم فضاییقدرتمدار Read More →

انواع مولتی‌ویبراتور با استفاده از ترانزیستورها

عنوان انگلیسی: Multivibrator Types using Transistorsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۳۵کلید واژه ها:astablebistableElectrical EngineeringElectronic Engineeringelectronicsmonostablemultivibratorsimelectronicsstabilitytransistormادوات نیمه هادیالکترونیکالکترونیک در سیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی الکترونیکیشبیه سازی مدارهای Read More →

تجزیه و تحلیل شکل های اسیلوسکوپ

عنوان انگلیسی: shape analysis of oscillationsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۲۱کلید واژه ها:daqDAQ Carddata acquisitionData AnalysisFast Foureir TransformFourier AnalysisFourier SeriesFourier TransformmeasurementOscillatorsignal processingآنالیز فوریهاسیلاتوراندازه گیریاندازه Read More →

موردپژوهی اندازه گیری جاذبه

عنوان انگلیسی: Gravity Measurement Case Studyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۶۶۰کلید واژه ها:Curve FittingexampleFunction ApproximationFunction FittingImage Acquisitionimage processingOscillatorsystem identificattutorialاستنباط آماریاسیلاتوراکتساب تصویراکتساب عکسانالیز عددیاندازه گیری Read More →