نمونه گیری منطق احتمالاتی (PLS)

عنوان انگلیسی: Probablistic Logic Sampling (PLS)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۰۸کلید واژه ها:Bayesian NetworkData Miningmachine learningProbabilistic Modelssamplingsimulinkstatisticsداده کاویشبکه بیزیشبکه های احتمالیشبکه های مبتنی بر Read More →

تحلیل گر دینامیکی (پویای) سیگنال ۳۴۴۱۱A

عنوان انگلیسی: Dynamic Signal Analyzer 34411Aزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۴۹۲کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABautomationcontrol designdistortion analysisdmmdynamic signal analyzerInstrument Controlmeasurementpower linesignal processingvibrationابزار دقیقارتعاشارتعاش Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:مقاله هایی در بهینه سازی نمونه کار مقاوم شده توزیع پذیر

عنوان انگلیسی: Thesis:Essays on distributionally robust portfolio optimizationتعداد کلیک: ۱۲۳۸کلید واژه ها:Illinois Institute of Technologyدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکترامدیریتدانلود رایگان پایان نامه:مقاله هایی در بهینه Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:نمونه گیری استراتژی و جستجوی محلی برای بهینه سازی تصادفی ترکیبی

عنوان انگلیسی: Thesis:Sampling Strategies and Local Search for Stochastic Combinatorial Optimizationتعداد کلیک: ۹۷۳کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراگزارش Read More →

رگرسیون Bablok و گذرنده

عنوان انگلیسی: Passing and Bablok regressionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۶۱کلید واژه ها:clinical chemistryLinear Regressionmedicalmethods comparisonnon parametric regressionpassing bablok regressionstatisticsآماراستنباط آماریاقتصاد سنجیتحلیل رگرسیونتخمین خطیرگرسیون Read More →

نمونه هایی از سیگنال مختلط آنالوگ

عنوان انگلیسی: Analog Mixed Signal Examplesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۳۴۷کلید واژه ها:analogbuckcircuitclock recoveryCommunicationsdelay lockdeltadlldspfilterflybackgsmlc filtermixedmixernetworknrzphase noisepick of the weekPLLplncpotwpowerRadio Frequency ToolboxrfRF ToolboxsepicsigmaSimPowerSystemsimulinksmith chartsnrtimingvnawirelessالکترونیکبرقتقویت Read More →

نمونه برداری ابرمکعب لاتین

عنوان انگلیسی: Latin Hypercube Samplingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۳۴کلید واژه ها:cdflhsmatlabmonte carloprobabilitysamplingstatisticsالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش مونت‌کارلوشبیه سازی تصادفیفرایندهای تصادفیلاس وگاسمونت Read More →

نمونه پل

عنوان انگلیسی: Bridge Samplingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۵۰کلید واژه ها:bridge samplingbrownian bridgegamma bridgemonte carloquasi monte carlosobolالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش مونت‌کارلوشبیه Read More →

نمونه برداری تصویر ؟

عنوان انگلیسی: Log-polar image samplingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۷۷کلید واژه ها:active visioncomputer visionDigital Image Processingfoveal visionimage analysisimage processingimage resamplingimage transformlogpolarبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش Read More →

محاسبات آماری کروشال والیس برای داده های مساوی

عنوان انگلیسی: Kruskal Wallis statistics calculation for equal dataزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۸۷کلید واژه ها:biotechCommunicationsfinanceFinancial Engineeringimage processingmathematicsmeasurementsignal processingstatisticsتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم Read More →