نمونه برداری ابرمکعب لاتین

عنوان انگلیسی: Latin Hypercube Samplingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۴۰کلید واژه ها:cdflhsmatlabmonte carloprobabilitysamplingstatisticsالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش مونت‌کارلوشبیه سازی تصادفیفرایندهای تصادفیلاس وگاسمونت Read More →

نمونه برداری باقی مانده تطبیقی ​​برای توابع پایه ای شعاعی

عنوان انگلیسی: ۲D adaptive residual subsampling for Radial Basis Functionsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۲۲کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلadaptiveburgersDifferential Equationdifferential equationsmeshfreeodeRadial-Basis FunctionsRBFتخمین تابعتوابع Read More →

نمونه برداری باقی مانده تطبیقی ​​برای توابع پایه ای شعاعی

عنوان انگلیسی: Adaptive residual subsampling for Radial Basis Functionsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۷۳کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلadaptiveburgersDifferential Equationdifferential equationsinterpolatmeshfreeodeRadial-Basis FunctionsRBFrbfsتخمین تابعتوابع پایه Read More →

فشرده سازی سیگنال های الکتروکاردیوگرام به روش نمونه برداری فشرده با ماتریس برنولی غیر یکنواخت

عنوان انگلیسی: فشرده سازی سیگنال های الکتروکاردیوگرام به روش نمونه برداری فشرده با ماتریس برنولی غیر یکنواختتعداد کلیک: ۱۵۲۵کلید واژه ها:الگوریتم نمونه برداری فشردهسیگنال های Read More →

نمونه برداری

عنوان انگلیسی: Samplingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۳۵کلید واژه ها:communicationCommunicaton Systemتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیطراحی سیستم های مخابراتی در متلبکاربرد Read More →

نمونه برداری تصویر ؟

عنوان انگلیسی: Log-polar image samplingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۷۹کلید واژه ها:active visioncomputer visionDigital Image Processingfoveal visionimage analysisimage processingimage resamplingimage transformlogpolarبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش Read More →