ماتریس گذر حالت کپلر (MEX)

عنوان انگلیسی: Kepler State Transition Matrix (MEX)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۸۰کلید واژه ها:aeronauticsAerospacecontinued fractioncoordinate conversioncosmologic crisiskeplerkeplerianmatrixmexorbitorbital mechanicsperformancespacestatetrajectorytrajectory designtransitionحرکت مداریستار شناسیستاره شناسیقوانین سه گانه Read More →

ماتریس تبدیل (تغییر) حالت کپلر

عنوان انگلیسی: Kepler State Transition Matrixزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۱۲کلید واژه ها:aeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABcontinued fractioncoordinate conversioncosmologic crisiskeplerkeplerianmatrixmexorbitorbital mechanicsperformancespacestatetrajectorytrajectory designtransitionسیستم های پروازیکاربرد متلب Read More →

ماتریس تبدیل (تغییر) حالت کپلر

عنوان انگلیسی: Keplerian State Transition Matrixزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۶۴کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABkeplerkeplerianmatrixorbitsstatetransitioسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب Read More →

نظریه تعادل Heider

عنوان انگلیسی: Heider Balance Theoryزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۷۷کلید واژه ها:balance theoryCommunicaton Systemgallerygraphgraph balanceheiderتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیطراحی سیستم Read More →

معادله کپلر

عنوان انگلیسی: Kepler’s Equationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۲۴کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABkeplermathematicsحرکت مداریستار شناسیستاره شناسیسیستم های پروازیقوانین سه گانه کپلرقوانین کپلرکاربرد متلب Read More →

حل گر معادله کپلر

عنوان انگلیسی: Kepler’s equation solverزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۰۱کلید واژه ها:eccentric anomalykeplerkeplers equationmean anomalysolverحرکت مداریستار شناسیستاره شناسیقوانین سه گانه کپلرقوانین کپلرکپلرماموریت کپلرمدار چرخشنجومنظریه Read More →

جعبه ابزار نظریه اطلاعات

عنوان انگلیسی: Information Theory Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۷۴کلید واژه ها:conditional entropyEntropyinformation theoryjoint entropykl divergencemutual informationnormalized mutual informationnormalized variation informationrelative entropyآنتروپیاطلاعاتانتروپیبار اطلاعاتیبازیابی اطلاعاتبی Read More →