تئوری و طراحی سیستم کنترل مدرن پیشرفته

عنوان انگلیسی: Advanced Modern Control System Theory and Designزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۹۵کلید واژه ها:automationbooksControl SystemsControl theorycontrolsstate feedback controlsystemsSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی Read More →

کنترل بازخورد سیستم های دینامیک, ۳e

عنوان انگلیسی: Feedback Control of Dynamic Systems, 3eزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۶۴کلید واژه ها:automationclassicalcontrol systemControl SystemsControl theorycontrolsintroductorystatespaceSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه Read More →

تئوری و طراحی سیستم کنترل مدرن، ۲E

عنوان انگلیسی: Modern Control System Theory and Design, 2eزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۰۷کلید واژه ها:۲eautomationcompanion softwareControl SystemsControl theorycontrolsdesignmodern theorySystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی Read More →

طراحی کنترل هلی کوپتر

عنوان انگلیسی: Helicopter Control Designزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۹۹کلید واژه ها:automationcontrolControl SystemsControl theorydesignhelicopterpapersimulinkSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه سامانه‌هانظریه کنترلطراحی کنترل هلی Read More →

شبیه سازی کنترل CRC

عنوان انگلیسی: CRC control simulation زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۳۸کلید واژه ها:bsccoding theorycontrol simulationcrcgenerator polynomialinformation theoryاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی سازی اطلاعاتموتور ACموتور القایی Read More →

هسته محاسباتی فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy Calculus Core (FC2ore)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۴۶۰کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial IntelligenceEconomicsEconomics in MATLABequationfuzzyfuzzy calculusfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxfuzzy machinefuzzy optimization Read More →