موقعیت یابی ماه در متلب

عنوان انگلیسی: Moon Positionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۳۳۰کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABastronomicalastronomyephemerislunarmeeusmoonسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در هوا Read More →

تقویم نجومی نا دقیق (تقریبی)

عنوان انگلیسی: Low-precision Ephemerisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۷۹کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABastrometryastronomymathematicsسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در هوا Read More →

نمایش گرافیکی ویژگی های اوربیتالی ماه

عنوان انگلیسی: Graphics Display of the Orbital Characteristics of the Moonزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۵۰کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABastronomymathematicssimulationسیستم های پروازیکاربرد متلب Read More →

ماه آزیموت (Azimuth) و الگوریتم تخمین ارتفاع

عنوان انگلیسی: Lunar Azimuth and Altitude Estimation Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۳۹کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaltaltitudeastronomyazazimuthdarinelelevationgmtjdjulian datekoblicklatlatitudelonlongitudelunarmoonutcسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی Read More →

نسخه های متلب از NOVAS

عنوان انگلیسی: MATLAB Versions of NOVASزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۶۰کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABastrometryastronomymathematicsسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب Read More →

تعیین اوقات شرعی خورشید با دقت بالا

عنوان انگلیسی: Precision Sun Ephemerisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۶۷کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در Read More →

مولفه های مداری ماه

عنوان انگلیسی: Orbital Elements of the Moonزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۴۷کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABastronomymathematicsسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد Read More →

محاسبات اوقات شرعی با استفاده از روش MICE

عنوان انگلیسی: Ephemeris Calculations with MICEزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۱۸کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABastrometryastronomymathematicssimulationسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب Read More →

تبدیل مختصات استوایی و دایره البروج

عنوان انگلیسی: Conversion between Equatorial and Ecliptic Coordinatesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۴۴کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABastronomymappingmathematicsسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →