رویکرد به اجرای روش های مونت کارلو در متلب

عنوان انگلیسی: Approaches to implementing Monte Carlo methods in MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۴۰کلید واژه ها:EconometricsEconomicsfinanceFinancial EngineerigFinancial EngineeringFinancial Toolboxmodelingmonte carloParallel Computingwilmottاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیالگوریتم Read More →

مونت کارلو آمریکایی

عنوان انگلیسی: American Monte Carloزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۰۵کلید واژه ها:american monte carlobermudan monte carlolongstaffscwartzmonte carlopolicy iterationregressiontreesupper boundsالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب Read More →

شبیه سازی مونت کارلو با سیمیولینک

عنوان انگلیسی: Monte Carlo Simulation with Simulinkزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۶۹کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABautomotivebiologycontrol designdemoguisimulationsimulinkstatisticsسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →

شبیه سازی های مونته کارلو با استفاده از متلب

عنوان انگلیسی: Monte Carlo simulations using MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۲۳۱کلید واژه ها:analysisEconometricsEconomicsEconomics in MATLABfinanceFinancial EngineerigFinancial EngineeringFinancial ToolboxMATLAB for Economicsmodelingmonte carlo simulationornsteinvariance reductionاقتصاداقتصاد Read More →

شبیه سازی مونت کارلو ? – پرتو

عنوان انگلیسی: Crude Monte Carlo simulation – Beamزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۸۹کلید واژه ها:monte carlomonte carlo simulationstatisticsstructural reliabilityالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب Read More →