اسیلاتو و سیگنال ژنراتور

عنوان انگلیسی: Oscillator and Signal Generatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۶۴۰کلید واژه ها:blue noisebrown noisechirpclick trainfrequency modulationfrequency sweepgrey noisenoiseOscillatorpink noisereverse sawtoothsawtoothsignal generatorsignal processingsinusoidsosound wavespeech Read More →

خروجی DAC با نسخه نمایشی جعبه ابزار کسب داده

عنوان انگلیسی: DAC Output using Data Acq Toolbox Demoزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۲۵کلید واژه ها:applicationdacdaqDAQ Carddata acquisitionexamplemeasurementsignal processingsinesquaretoolboxtranslationtrianglewaveformاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری Read More →

BPSK در حوزه زمان و حوزه فرکانس

عنوان انگلیسی: BPSK (time and frequency domain)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۰۱کلید واژه ها:Binary Phase-Shift KeyingbpskCommunicationsDigital Modulationmodulationsignal processingsimulationsimulinkwirelessفناوری اطلاعاتکدگذاریکدگذاری اختلاف فاز باینریمدولاسیونمدولاسیون دیجیتالمدولاسیون مبتنی Read More →

اسیلاتور فاز پیوسته در سیمولینک

عنوان انگلیسی: Continuous Phase Oscillator in Simulinkزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۵۴کلید واژه ها:Applications of Fixed-PointCommunicationscomplex exponentialcontinuous phasecosinedemoDigital Signal ProcessingdspeulerexampleFixed-PointFixed-Point ToolboxOscillatorsignalsignal processingsimulinksinesinusoidalspcwaveاسیلاتورالگوریتم نقطه ثابتالگوریتم Read More →

برآورد (تخمین) نویز

عنوان انگلیسی: Estimatenoiseزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۸۸کلید واژه ها:curveestimationkalman filterKFlinear quadratic estimationLQEnoisePrediction Problemssmoothsmoothingvarianceتخمین درجه دو خطیتخمین سیگنالسیستم های خطی پویافیلتر بازگشتیفیلتر غیر خطیفیلتر Read More →

کد گذاری اختلاف فاز (PSK)

عنوان انگلیسی: Phase Shift Keying(PSK)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۳۲کلید واژه ها:CommunicationsCommunicaton SystemmathematicsPhase-Shift Keyingpskاختلاف فازتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبتغییر فازسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیسیگنالشیفت Read More →

کلاس سیگنال عمومی

عنوان انگلیسی: Generic Signal Classزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۷۴کلید واژه ها:audioaudio processingfiltersample ratesignal processingvideoVideo Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال های ویدئوییپردازش ویدیودوربین دیجیتالسیگنال Read More →

کنترل سطح در دو مخزن سری

عنوان انگلیسی: Level control of two tanks in seriesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۶۷کلید واژه ها:automationChemical EngineeringChemical Engineering in MATLABChemical ProcessChemical SystemschemistryControl SystemsControl theoryflow Read More →

اسیلاتور Colpitts

عنوان انگلیسی: Colpitts Oscillatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۳۶کلید واژه ها:Electrical EngineeringElectronic Engineeringelectronicsfeedback ratioOscillatorresonant lc circuitsimelectronicsادوات نیمه هادیاسیلاتورالکترونیکالکترونیک در سیمیولینکبرقجریان متناوبشبیه سازیشبیه سازی الکترونیکیشبیه Read More →