موتور القایی

عنوان انگلیسی: induction motorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۸۴کلید واژه ها:guiInduction Motorالقای الکترو مغناطیسیالکترو مگنتیکالکترومغناطیستبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکیجریان ACجریان متناوبمهندسی برقموتور القاییموتور الکتریکیمیدان Read More →

GUI تجزیه و تحلیل موتور القایی

عنوان انگلیسی: Induction Motor Analysis GUIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۸۵کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theoryguiInduction MotorSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه سامانه‌هانظریه کنترلGUI Read More →

GUI تحلیل موتور القایی

عنوان انگلیسی: Induction Motor Analysis GUIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۸۹کلید واژه ها:guiInduction Motorالقای الکترو مغناطیسیالکترو مگنتیکالکترومغناطیستبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکیجریان ACجریان متناوبمهندسی برقموتور Read More →

مدل سازی موتور القایی

عنوان انگلیسی: Induction motor Modelingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۴۸کلید واژه ها:Induction Motorinduction motor ac motor asynchronous motor motormodelingSimPowerSystemالقای الکترو مغناطیسیالکترو مگنتیکالکترومغناطیسالکترونیکتبدیل انرژی الکتریکی Read More →

کنترل سرعت موتور القایی بر اساس گشتاور بار

عنوان انگلیسی: Load Torque Based Induction Motor Speed Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۳۷کلید واژه ها:ac motorasynchronous motorInduction MotorPWMالقای الکترو مغناطیسیالکترو مگنتیکالکترومغناطیستبدیل انرژی الکتریکی Read More →

مدل سازی موتور القایی

عنوان انگلیسی: Modeling of Induction Motorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۴۹کلید واژه ها:ac motorasynchronous motorInduction Motorالقای الکترو مغناطیسیالکترو مگنتیکالکترومغناطیستبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکیجریان ACجریان Read More →