بهینه سازی مهندسی – مقدمه ای با نرم افزارهای Metaheuristic

عنوان انگلیسی: Engineering Optimization — An Introduction with Metaheuristic Applicationsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۱۶کلید واژه ها:control designfinanceFinancial EngineeringmathematicsoptimizationParticle Swarm Optimizationpsosimulationstatisticsآموزش الگوریتم PSOالگوریتم PSOالگوریتم Read More →

شبیه سازی های مونته کارلو با استفاده از متلب

عنوان انگلیسی: Monte Carlo simulations using MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۳۱۲کلید واژه ها:analysisEconometricsEconomicsEconomics in MATLABfinanceFinancial EngineerigFinancial EngineeringFinancial ToolboxMATLAB for Economicsmodelingmonte carlo simulationornsteinvariance reductionاقتصاداقتصاد Read More →

مدیریت تنوع

عنوان انگلیسی: Managing Diversificationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۲۰کلید واژه ها:EntropyfinanceFinancial Engineeringinformation theoryoptimizationportfolio managementquantitative financerisk managementstatisticsآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتتحلیل مالیتحلیل مالی در Read More →

تخمین نرمال معکوس

عنوان انگلیسی: Approximating the Inverse Normalزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۹۹کلید واژه ها:beasleyspringermoro algorithmfinanceFinancial Engineeringinverse normalmonte carlonormal distributionprobabilitystatisticsالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیتحلیل Read More →