بتن طرح اختلاط

عنوان انگلیسی: Concrete Mix Designزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۵۳کلید واژه ها:Civil EngineeringCivil Engineering in MATLABconcrete mix designconcrete technologyEconomicsEconomics in MATLABguimathematicsMATLAB for Civil EngineeringMATLAB Read More →

کانولوشن هیدروگراف واحد SCS

عنوان انگلیسی: SCS Unit Hydrograph Convolutionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۷۰کلید واژه ها:Convolutionfunctional analysishydrographhydrologyrainfallrunoffبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتکانولوشن هیدروگراف واحد SCSSCS Unit Read More →