طراحی مدل ارزیابی عملکرد کارکنان براساس مدل شایستگی با رویکرد منطق فازی و AHP (مطالعه موردی پژوهشگاه نیرو)

عنوان انگلیسی: طراحی مدل ارزیابی عملکرد کارکنان براساس مدل شایستگی با رویکرد منطق فازی و AHP (مطالعه موردی پژوهشگاه نیرو)توضیحات:با توجه به اینکه منابع انسانی Read More →

استفاده از کنترلکننده منطق فازی برای کنترل زمانبندی چراغ راهنمایی در یک تقاطع چندراهه با مسیرهای ورودی متفاوت

عنوان انگلیسی: استفاده از کنترلکننده منطق فازی برای کنترل زمانبندی چراغ راهنمایی در یک تقاطع چندراهه با مسیرهای ورودی متفاوتتوضیحات:افزایش جمعیت و افزایش وسایلنقلیه باعث Read More →