نتایج جستجو برای «مشتق غیر صحیح»

تعداد کلیک: 2398
عنوان انگلیسی: Matrix approach to distributed-order ODEs and PDEs
لینک: http://codesara.ir/content/m1125082-matrix-approach-to-distributed-order-odes-and-pdes
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1125082
تعداد کلیک: 2099
عنوان انگلیسی: Mittag-Leffler function
لینک: http://codesara.ir/content/m1435722-mittag-leffler-function
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1435722
تعداد کلیک: 1304
عنوان انگلیسی: Mittag-Leffler function, M-file, cmex DLL, and S-function
لینک: http://codesara.ir/content/m1300317-mittag-leffler-function-m-file-cmex-dll-and-s-function
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1300317

مشتق گیر و انتگرال گیر گسسته زمان مرتبه کسری — با پاسخ ضربه نامحدود یا IIR