۱ مدیریت دانش و عملکرد در حوزه های کاری مرتبط با مشترکین شرکت توزیع برق شهر یزد؛ تحلیلی بر تأثیر عوامل زمینه ای مدیریت دانش با کاربرد مدل یابی معادلات ساختاری

عنوان انگلیسی: ۱ مدیریت دانش و عملکرد در حوزه های کاری مرتبط با مشترکین شرکت توزیع برق شهر یزد؛ تحلیلی بر تأثیر عوامل زمینه ای Read More →