مدولاتور چندفیدبکه سیگما دلتا

عنوان انگلیسی: Multi Feedback Sigma Delta Modulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۲۴کلید واژه ها:demodulationmodulationPLLsimulationsynthesizerافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونمدولاتور چندفیدبکه سیگما دلتاMulti Feedback Sigma Read More →

سوارکردن و پیاده سازی در Zigbee

عنوان انگلیسی: Modulation and Demodulation in Zigbeeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۴۴کلید واژه ها:CommunicationsCommunicaton Systemoqpsksignal processingsimulinkspreadingzigbeeتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیطراحی Read More →

BPSK در حوزه زمان و حوزه فرکانس

عنوان انگلیسی: BPSK (time and frequency domain)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۹۳کلید واژه ها:Binary Phase-Shift KeyingbpskCommunicationsDigital Modulationmodulationsignal processingsimulationsimulinkwirelessفناوری اطلاعاتکدگذاریکدگذاری اختلاف فاز باینریمدولاسیونمدولاسیون دیجیتالمدولاسیون مبتنی Read More →

سوارکردن و پیاده سازی MSK

عنوان انگلیسی: MSK modulation and Demodulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۴۲کلید واژه ها:Communicaton Systemdemodulationdigital modulation and demodulationmobile communicationmodulationmskتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم Read More →

مدولاسیون و دمدولاسیون در Zigbee

عنوان انگلیسی: Modulation and Demodulation in Zigbeeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۳۴کلید واژه ها:Communicationsdemodulationmodulationoqpsksignal processingsimulinkspreadingzigbeeافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونمدولاسیون و دمدولاسیون در ZigbeeModulation Read More →

مدولاسیون و دمدولاسیون MSK

عنوان انگلیسی: MSK modulation and Demodulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۳۹کلید واژه ها:demodulationdigital modulation and demodulationmobile communicationmodulationmskافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونمدولاسیون و دمدولاسیون Read More →