مدل تصمیم گیری حرکت (MODE)

عنوان انگلیسی: MOtion DEcision (MODE) modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۸۳۸کلید واژه ها:Decision MakingDecision Support SystemDMDSSMCDMتصمیم گیریتصمیم گیری چند معیارهتصمیم گیری چند هدفهتصمیم گیری Read More →

رابط گرافیکی کاربر برای حل معادلات دیفرانسیل معمولی

عنوان انگلیسی: Graphical User Interface for Solving Ordinary Differential Equationsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۰۱کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلdata exportdata importDifferential Equationguiinterpolationmathematicsmatrixmedicalmodelingodeoptimizationpharmaceuticalsimulationstatisticssystem identificationآمارتئوری Read More →

نسخه نمایشی کنترل حرکت

عنوان انگلیسی: Motion Control Demoزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۱۹۱کلید واژه ها:control designdemofeedforwardmodelbased designmodelingmotion controlmotorrobotsimulationsimulinksimulink modelState FlowStateflowsystem identificationtrajectory planningاستیت فلوبرنامه نویسی گرافیکیجریان حالتسیمیولینکشبیه سازیماشین Read More →

تابع تودرتو، واسط کاربر گرافیکی (GUI) و ابزار GUIDE

عنوان انگلیسی: Nested function, graphical user interface (GUI) and GUIDE toolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۸۰کلید واژه ها:appbuttondampingdemoguiguidemathematicsmodelingnestedodeode23Oscillatorphase plotphysicssliderاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز Read More →

GUIPlotTool ابزار رسم گرافیکی

عنوان انگلیسی: GUIPlotToolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۸۵کلید واژه ها:Applications of Fixed-PointFixed-PointFixed-Point Toolboxmat fileplot toolreverse engineeringsimulinkالگوریتم نقطه ثابتالگوریتم نقطه ثابت در متلبجعبه ابزار نقطه Read More →

گراف M

عنوان انگلیسی: MGraphزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۰۵کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxgraphical models for microarray data analysisprobabilitystatisticsاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های زیستیتولباکس بیوانفورماتیکزیست Read More →