مدل مخلوط گوسی بی نهایت یک بعدی

عنوان انگلیسی: ۱D infinite Gaussian mixture modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۸۱کلید واژه ها:Gaussian Mixtureinfinite mixture modelsnon parametric bayesian inferenceتجزیه و تحلیل خوشه ایداده Read More →

الگوریتم EM برای مدل mixture گوسی

عنوان انگلیسی: EM algorithm for Gaussian mixture modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۳۸۲کلید واژه ها:Automatic ClassificationclusteringData MiningemgaussianGaussian Mixturegmmmachine learningmixturemleUnsupervised Learningتجزیه و تحلیل خوشه ایخوشه Read More →

افزایش کارایی مدل mixture گوسی با CUDA

عنوان انگلیسی: Expectation Maximization of Gaussian Mixture Models via CUDAزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۴۵کلید واژه ها:Automatic ClassificationclusteringcudaData MiningEconomicsEconomics in MATLABemexpectation maximizationGaussian MixturegmmgpuGrid computinghpckmeansmachine Read More →

GUI مدل سازی مخلوط گاوسی (GMM DEMO)

عنوان انگلیسی: Gaussian Mixture Modeling GUI (GMM DEMO)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۲۷کلید واژه ها:demoGaussian Mixturegmmguiimage processingmathematicsoptimizationsignal processingstatisticsتجزیه و تحلیل خوشه ایداده کاویمدل احتمالمدل Read More →

رگرسیون مخلوط گوسی GM

عنوان انگلیسی: gmregressزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۰۲کلید واژه ها:geometric mean regressionLinear Regressionmodel iireduced major axis regressionآماراستنباط آماریاقتصاد سنجیتحلیل رگرسیونتخمین خطیرگرسیون خطیرگرسیون خطی چند Read More →

مدل mixture گاوسی نامتناهی دو بعدی

عنوان انگلیسی: ۲D infinite Gaussian mixture modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۹۲کلید واژه ها:Gaussian Mixtureinfinite mixture modelsnon parametric bayesian inferenceتجزیه و تحلیل خوشه ایداده Read More →

مدل mixture گاوسی

عنوان انگلیسی: gaussian_mixture_model.mزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۰۹۳کلید واژه ها:Automatic ClassificationClassificationclusteringData ClassificationData Miningdata modellingemestimationexpectation maximizationgaussianmachine learningmixture modelstatisticsSupervised LearningUnsupervised Learningخوشه بندیخوشه بندی اطلاعاتخوشه بندی داده Read More →

بهینه‌سازی مدل گوسی ترکیبی چندمتغیره با استفاده از روش آنتروپی متقابل

عنوان انگلیسی: Multivariate Gaussian Mixture Model Optimization by Cross Entropyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۲۷کلید واژه ها:cross entropyEntropygaussianGaussian Mixtureinformation theorymultivariatemultivariate gaussian mixtureoptimizationStochastic Optimizationآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبهینه Read More →