کاهش اضافه ولتاژهای گذرای بسیار سریع (VFTO) پست ۴۰۰/۲۳۰ کیلوولت GIS نیروگاه بوشهر ایران با استفاده از یک مدلسازی جدید حلقه فریت

عنوان انگلیسی: کاهش اضافه ولتاژهای گذرای بسیار سریع (VFTO) پست ۴۰۰/۲۳۰ کیلوولت GIS نیروگاه بوشهر ایران با استفاده از یک مدلسازی جدید حلقه فریتتوضیحات:یکی از Read More →

یک الگوریتم سریع و ساده مسیریابی مبتنی بر روش رنگ آمیزی گراف برای مدلسازی شبکه های توزیع جهت پیشبینی قابلیت اطمینان

عنوان انگلیسی: یک الگوریتم سریع و ساده مسیریابی مبتنی بر روش رنگ آمیزی گراف برای مدلسازی شبکه های توزیع جهت پیشبینی قابلیت اطمینانتوضیحات:در این مقاله Read More →

بررسی علل آسیب دیدن ترانسفورماتور ورودی یک مجتمع فولاد با انداز هگیری و مدلسازی شبکه و ارائه راهکارهای اصلاحی

عنوان انگلیسی: بررسی علل آسیب دیدن ترانسفورماتور ورودی یک مجتمع فولاد با انداز هگیری و مدلسازی شبکه و ارائه راهکارهای اصلاحیتوضیحات:خسارات ناشی از خطا و Read More →

مدلسازی بار مصرف کنندگان خانگی بندرعباس به روش آماری جهت استفاده در فرآیندهای مدیریت مصرف و ارائه راهکارهای عمل

عنوان انگلیسی: مدلسازی بار مصرف کنندگان خانگی بندرعباس به روش آماری جهت استفاده در فرآیندهای مدیریت مصرف و ارائه راهکارهای عملتوضیحات:هدف از این مقالـه، بررسـی Read More →