منتشر کننده و جمع کننده بولیرش-استور

عنوان انگلیسی: Bulirsch-Stoer Propagator_Integratorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۶۴کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABbulirschstoerCurve FittingFunction ApproximationFunction Fittinggmatkeplermodified midpoint methododepropagationpropagatorrichardson extrapolationstktwo bodyاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه Read More →