طراحی مدار کامپوزیت

عنوان انگلیسی: Composite Orbit Designزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۴۰کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABmathematicssimulationسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در Read More →

طراحی BFSK با استفاده از ژنراتور سیستم

عنوان انگلیسی: BFSK design using system generatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۰۳کلید واژه ها:bfskbinarycommunication schemesCommunicationsField-Programmable Gate ArrayFPGAfrequencyshift keyingsimulationsystem generator 101xilinxاف پی جی ایالکترونیکالکترونیک دیجیتالمدار Read More →

انتخاب بهینه اجزاء با استفاده از الگوریتم ژنتیک صحیح ترکیبی

عنوان انگلیسی: Optimal Component Selection Using the Mixed-Integer Genetic Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۱۹کلید واژه ها:Crossovergenetic algorithmglobal optimizationmixed integermutationoptimizationالگوریتم اجتماع ذراتالگوریتم ازدحام ذراتالگوریتم Read More →