مدار سری

عنوان انگلیسی: RLCRLC Series Circuitزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۹۳کلید واژه ها:adacontrol designmatlab electircal ciruitmeasurementPower Systemrlc circuit simulationSimPowerSystemsimulationsimulinkالکترونیکانرژیتوان الکتریکیسامانه انرژیسامانه قدرتسیستم قدرتسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه Read More →

مدار آنالوگ با مقاومت وابسته دما

عنوان انگلیسی: Analog Circuit with Temperature Dependent Resistorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۱۳کلید واژه ها:analog circuitelectricalelectronicopampphysical modelingsimelectronicssimscapetemperatureالکترونیکالکترونیک در سیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی الکترونیکیشبیه سازی مدارهای Read More →

واسط کاربری Matlab – Pspice

عنوان انگلیسی: Matlab — — – PSpice Interfaceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۴۶کلید واژه ها:data data export data import export import pspicePSpicePSpice and MATLABPSpice Read More →