ماشین آلات مهندسی ۲۰۱۰ NITK

عنوان انگلیسی: Automata Engineer 2010 NITKزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۲۳کلید واژه ها:Image Acquisitionimage processingmathematicsاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری الکتریکیاندازه گیری تصویرپردازش تصویرتصاویر Read More →

ماشین آلات مهندسی ۲۰۱۰ NITK – نسخه مستند

عنوان انگلیسی: Automata Engineer 2010 NITK- Documented versionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۷۹کلید واژه ها:Image Acquisitionimage processingmathematicsاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری الکتریکیاندازه گیری Read More →

ارتباط تحلیلی ماشین آلات تتا بتا

عنوان انگلیسی: Theta Beta Mach Analytic Relationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۴۹کلید واژه ها:Aerospaceaircraftairplanebetamachthetaاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهفضانوردیمهندسی هوا فضاهوا فضاهوا و فضاهواپیماهوانوردیارتباط تحلیلی Read More →

ماشین بردار پشتیبان چند کلاسه

عنوان انگلیسی: Multi Class SVMزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۲۵۶کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxmulticlassmulticlass svmsupport vector machinesvmاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های زیستیتولباکس بیوانفورماتیکزیست Read More →

مرز تصمیم در ماشین های بردار پشتیبان

عنوان انگلیسی: Decision Boundary using SVMsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۱۴کلید واژه ها:Classificationsupport vector machinesvmداده کاویرگرسیونشبکه های عصبیکلاسبندیماشین بردار پشتیبانهوش مصنوعییادگیری با نظارتیاگیری ماشینمرز Read More →

هسته محاسباتی فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy Calculus Core (FC2ore)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۳۰۳کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial IntelligenceEconomicsEconomics in MATLABequationfuzzyfuzzy calculusfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxfuzzy machinefuzzy optimization Read More →

برنده جایزه راه حل FDI در توربین های بادی

عنوان انگلیسی: award-winning FDI solution in wind turbinesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۷۹کلید واژه ها:ClassificationFault Detectionfault diagnosissignal processingsimulationsimulinksupport vector machinesupport vector machinessvmwind turbinesتشخیص خطاتشخیص Read More →