محاسبه گر لرزش چند درجه آزادی

عنوان انگلیسی: Multi Degree of Freedom Vibration Calculatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۷۳کلید واژه ها:animationguivibrationارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتحلیل ارتعاشاتسیستم های ارتعاشیلرزشلرزهمکانیکمهندسی مکانیکنوسانمحاسبه گر لرزش چند درجه Read More →

شبیه سازی ملخ (بالک) هلیکوپتر با انتقال لرزش به بدنه

عنوان انگلیسی: Helicopter Rotor to Fuselage Vibration Transmission Simulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۲۳کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABharmonichelicopteroscillarotorrotorcraftsimulatorvibrationسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی Read More →

محاسبه کننده GUI لرزش درجه آزادی تکی

عنوان انگلیسی: GUI Single Degree of Freedom Vibration Calculatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۷۲کلید واژه ها:guisignal processingvibrationارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتحلیل ارتعاشاتسیستم های ارتعاشیلرزشلرزهمکانیکمهندسی مکانیکنوسانمحاسبه کننده GUI Read More →

درایور ماژول ابزار DT8837 ترجمه داده ها

عنوان انگلیسی: Data Translation DT8837 Instrument Module Driverزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۷۶کلید واژه ها:automationautomotivedata translationdemodulationdriversInstrument Controlinstrument driverinstrument driversmodulationtest and measurementvibrationابزار دقیقارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتافزایش برد Read More →

RandSwap

عنوان انگلیسی: RandSwapزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۳۰کلید واژه ها:assignment probleminterchangematricesmatrixQAPQuadratic Assignment Problemrandrandomrandomizeselectshakeshuffleswapبهینه‌سازی ترکیبیاتیتخصیصتخصیص درجه دوجایابی تاسیساتمسأله تخصیصمسأله تخصیص درجه دومسئله NP-hardمسئله انتساب درجه Read More →

جعبه ابزار همراشتاین

عنوان انگلیسی: Hammerstein Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۲۹کلید واژه ها:cascade of hammerstein modelsdistortionexponential sine sweepmeasurementnonlinearsignal processingsystem identificationtoolboxvibrationآمارارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتئوری سیستمتئوری کنترلتحلیل ارتعاشاتروش های آماریسیستم Read More →

Nova- محیط Mod

عنوان انگلیسی: Nova – Mod Environmentزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۴۶کلید واژه ها:audio processingsound gui signal math lfo chorus flanger noise eq play acquisitiVideo Read More →

دینامیک برخی از مدل های سیستم کلاسیک

عنوان انگلیسی: Dynamics of Some Classical System Modelsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۷۹کلید واژه ها:animated responsedyneditors pickmathematicsmechanical modelingvibrationارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتحلیل ارتعاشاتسیستم های ارتعاشیلرزشلرزهمکانیکمهندسی مکانیکنوساندینامیک برخی Read More →