نقاش لبه

عنوان انگلیسی: Edge Drawerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۰۶کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata exportdata warehouseDatabaseguiimage processinginterpolationmeasurementmedicalmodelingsignal processingsystem identificationآمارانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده Read More →

درونیابی منظم نقاط کنترل ماتریس با شرایط مرزی

عنوان انگلیسی: Regular Control Point Interpolation Matrix with Boundary Conditionsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۶۴۶کلید واژه ها:bsplinecirculantcontrol pointcurve fitCurve FittingFunction ApproximationFunction Fittinginterpolationsplinetoeplitzاستنباط آماریانالیز عددیبرازش Read More →

کانولوشن کاتریس با رزولوشن زیرپیکسل

عنوان انگلیسی: Matrix Convolution with Sub-Pixel Resolutionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۱۲کلید واژه ها:۲dbilinearConvolutionconvolvefunctional analysisimageinterpolationmatrixprocessingresolutionsubpixelبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتکانولوشن کاتریس با رزولوشن Read More →