تصحیح عامل توان و ارتقاء کیفیت توان با استفاده از کنترلر عوامل بر پایه fc-tcr

عنوان انگلیسی: powerfactorcorrection and powerqualityimprovement using fc-tcr based facts controllerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۵۷کلید واژه ها:closedloopfactsfctcrfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxfuzzylogicpower qualitypowerfactor correctionSimPowerSystemtcrالکترونیکسیستم استنتاج فازیسیستم Read More →