دانلود رایگان پایان نامه:ترکیب وب سرویس خودکار با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک

عنوان انگلیسی: Thesis:Automated web service composition using genetic programmingتعداد کلیک: ۱۹۸۵کلید واژه ها:Iowa State UniversityThesisایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراعلوم کامپیوتردانلود رایگان پایان Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:برنامه نویسی ژنتیک اختصار محور

عنوان انگلیسی: Thesis:Abstraction-Based Genetic Programmingتعداد کلیک: ۱۸۵۱کلید واژه ها:ThesisUniversity of Ottawaایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراعلوم کامپیوتردانلود رایگان پایان نامه:برنامه نویسی ژنتیک اختصار Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:پیدا کردن قواعد تجاری فنی در داده فرکانس بالا با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک

عنوان انگلیسی: Thesis:”FINDING TECHNICAL TRADING RULES IN HIGH-FREQUENCY DATA BY USING GENETIC PROGRAMMING”تعداد کلیک: ۱۰۸۵کلید واژه ها:ThesisUNIVERSITY OF SOUTHEREN CALIFORNIAایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود Read More →