نتایج جستجو برای «قطعه بندی تصویر»

تعداد کلیک: 2939
عنوان انگلیسی: GrowCut Image Segmentation
لینک: http://codesara.ir/content/m1131025-growcut-image-segmentation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1131025
تعداد کلیک: 2422
عنوان انگلیسی: Image Segmentation Tutorial (BlobsDemo)
لینک: http://codesara.ir/content/m1493146-image-segmentation-tutorial-blobsdemo
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1493146
تعداد کلیک: 2456
عنوان انگلیسی: color Image Segmentation
لینک: http://codesara.ir/content/m1088891-color-image-segmentation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1088891
تعداد کلیک: 1246
عنوان انگلیسی: Color Segmentation
لینک: http://codesara.ir/content/m1479503-color-segmentation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1479503

قطعه بندی تصاویر به صورت چند مرحله ای