ارائه برنامه تعمیرات پیشگیرانه مبتنی بر اصول قابلیت اطمینان و دسترسی برای نیروگاه شهید منتظری اصفهان

عنوان انگلیسی: ارائه برنامه تعمیرات پیشگیرانه مبتنی بر اصول قابلیت اطمینان و دسترسی برای نیروگاه شهید منتظری اصفهانتوضیحات:با استفاده از نتایج مطالعات قابلیت اطمینان می Read More →

مکانیابی پایانههای راه دور (RTU) به روش تصحیح شاخص قابلیت اطمینان SAIDI از طریق الگوریتم تصمیمگیری سلسله مراتبی(AHP

عنوان انگلیسی: مکانیابی پایانههای راه دور (RTU) به روش تصحیح شاخص قابلیت اطمینان SAIDI از طریق الگوریتم تصمیمگیری سلسله مراتبی(AHPتوضیحات:امروزه پیشرفت علم و تکنولوژی، افزایش Read More →

جایابی و تعیین ظرفیت تولید پراکنده با هدف کاهش تلفات و بهبود قابلیت اطمینان در فیدرهای ۲۰ کیلوولت بوسیله الگوریتم جست و جوی گروهی

عنوان انگلیسی: جایابی و تعیین ظرفیت تولید پراکنده با هدف کاهش تلفات و بهبود قابلیت اطمینان در فیدرهای ۲۰ کیلوولت بوسیله الگوریتم جست و جوی Read More →