بازی ویدئویی (کامپیوتری) مهاجمان فضایی در متلب

عنوان انگلیسی: Matlab Space Invaders VideoGameزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۵۸کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABcontrol designfungameguiimage processingmusicphysicssimulationspritestutorialvideogameسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →

الگوریتم انتظار مشروط متناوب (ACE)

عنوان انگلیسی: Alternating Conditional Expectation algorithm (ACE)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۷۳۶کلید واژه ها:acealternating conditional expectationdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseestimationmodelingnonparametricoptimizationsignal processingstatisticssystem identificationآمارانبار دادهپایگاه Read More →

پیاده سازی بازی کاوشگر فرودی در ماه با استفاده از متلب — مثالی از نحوه دریافت کلید فشرده شده در متلب

عنوان انگلیسی: Moon Lander Matlab Game — Example of getting keypressedزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۴۹کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABcontrol designdemogameguisimulationسیستم های پروازیکاربرد Read More →

نقشه ؟ تکراری GingerBread_Man با پارامترها. جذب مرورگر

عنوان انگلیسی: GingerBread_Man iterated chaotic map with parameters. Attractor explorerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۱۸کلید واژه ها:attractorchaosdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasedemoiteratedmapmathematicsmodelingphysicsانبار دادهپایگاه دادهپیمایش Read More →

موج الکترومغناطیس یک بعدی متوسط پراکنده در رابط گرافیکی کاربر با استفاده از روش_V 1.0 پراکنده-FDTD

عنوان انگلیسی: ۱D electromagnetc wave in dispersive medium GUI using FDTD-dispersive methode_V 1.0زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۶۴کلید واژه ها:۱dCommunicationsElectrical EngineeringElectronic Engineeringelectronicsfdtdmodelingphysicssimulationwave propagationادوات نیمه Read More →