خوشه بندی با طبقه بندی بهینه بیزی (Bayesian)

عنوان انگلیسی: Clustering Through Optimal Bayesian Classificationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۶۴کلید واژه ها:Automatic ClassificationClassificationclusteringclustersData ClassificationData Miningmachine learningPattern MiningstatisticsSupervised LearningUnsupervised Learningخوشه بندیخوشه بندی اطلاعاتخوشه Read More →

مدلی احتمالی برای رقابت و مقایسه میان طبقه بندی کننده ها

عنوان انگلیسی: A probabilistic model of classifier competenceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۱۸کلید واژه ها:ClassificationcompetenceData ClassificationData Miningensemblemachine learningmultiple classifier systempattern recognitionprobabilistic modelingSupervised Learningاستخراج ویژگیبازشناخت Read More →

طبقه بندی عصبی-فازی

عنوان انگلیسی: Neuro-fuzzy classifierزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۳۱۲کلید واژه ها:Adaptive Neuro-Fuzzy Inference SystemANFISfeature selectionFISFuzzy Inference systemmodelingneurofuzzy classifieroptimizationsystem identificationانفیسپیاده سازی انفیس در متلبسیستم استنتاج Read More →