محاسبه اطلاعات متقابل

عنوان انگلیسی: Mutual Information computationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۹۶کلید واژه ها:a nice piece of workconditional probabilityEntropyhosainformation theoryjoint probabilitymake my life much easiermimutual informationmutual Read More →

محاسبه اطلاعات مشترک

عنوان انگلیسی: Mutual Information computationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۰۳کلید واژه ها:a nice piece of workClassificationclusteringconditional probabilityData Mininghosajoint probabilitymake my life much easiermimutual informationmutual Read More →

پتانسیل پس سیناپسی تحریکی و بازدارنده

عنوان انگلیسی: Excitatory and inhibitory post-synaptic potentialsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۴۹کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلbiotechDifferential Equationizhikevich neuronsmathematicsneural networkneural networksodesimulationspiking neuronsآموزش شبکه عصبیپرسپترون Read More →

رابط و تطبیق دهنده متلب با دستگاه های جمع آوری داده (DAQ) با پورت USB سری Agilent U2300A به همراه شرطی ساز (کاندیشنر) سیگنال U2802A

عنوان انگلیسی: MATLAB Adaptor for U2300A Series USB Data Acquisition Devices DAQ and U2802A Signal Conditionerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۹۶۱کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace Read More →

دیتاست‌های مرجع آماری NIST برای رگراسیون غیرخطی

عنوان انگلیسی: NIST Statistical Reference Datasets for Nonlinear Regressionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۲۷کلید واژه ها:bayesianbenchmarkdatadiagnosticsevaluationinferenceleast squaresmodelingnistnonlinearnonlinear regressionoptimizationparameterproblemsreferenceregressionsolverstandardstatisticsstrdآماراستنباط آماریبرازش منحنیتابع توصیفتخمین غیرخطیرگرسیونرگرسیون خطیرگرسیون غیر Read More →