پیاده سازی بازی کاوشگر فرودی در ماه با استفاده از متلب — مثالی از نحوه دریافت کلید فشرده شده در متلب

عنوان انگلیسی: Moon Lander Matlab Game — Example of getting keypressedزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۴۶کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABcontrol designdemogameguisimulationسیستم های پروازیکاربرد Read More →

روتین متلب JPEG2000

عنوان انگلیسی: JPEG2000 MATLAB wrapperزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۸۴کلید واژه ها:image processingJoint Photographic Expert Groupjpegالگوریتم فشرده سازیالگوریتم فشرده سازی تصویرپردازش تصویرجی پگجی‌پی‌ئی‌جیفشرده سازیفشرده Read More →