فشرده سازی تصویر

عنوان انگلیسی: Image Compressionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۶۳۳کلید واژه ها:btcCompressionCompression in MATLABConvolutionData Compressiondctfunctional analysisgaussian pyramidsimage compressionSVDyesالگوریتم های فشرده سازیبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتئوری اطلاعاتتحلیل Read More →

الگوریتم فشرده سازی/غیر فشرده سازی LZW

عنوان انگلیسی: LZW Compression/Decompressionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۱۳کلید واژه ها:coding theoryCompressionCompression in MATLABcompression lzwData Compressiondecompressioninformation theorylzw2normmatlab 7norm21zwاطلاعاتالگوریتم های فشرده سازیبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتفشرده Read More →

فشرده سازی تصویر من

عنوان انگلیسی: My Image Compressionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۰۷کلید واژه ها:CompressionCompression in MATLABData Compressiondata explorationimage processingmatrixmaybe data export data importالگوریتم های فشرده سازیتئوری Read More →

روش رمزگذاری و رمزگشایی محاسباتی برای فشرده سازی متن

عنوان انگلیسی: Arithmetic coding and decoding for Text Compressionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۰۱کلید واژه ها:arithmetic codingcoding theoryCommunicationsCompressionCompression in MATLABCryptographyData CompressionDecodingDecryptioninformation theorytext compressionاطلاعاتالگوریتم های Read More →

الوریتم فشرده سازی LZW (Lempel–Ziv–Welch)

عنوان انگلیسی: LZW Compression Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۴۴کلید واژه ها:codingcoding theoryCompressionCompression in MATLABData Compressioninformation theorylzw compressionmatlabsimple implementationاطلاعاتالگوریتم های فشرده سازیبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل Read More →

خواندن و نوشتن فایل miniSEED

عنوان انگلیسی: Read and write miniSEED fileزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۰۱۰کلید واژه ها:CompressionCompression in MATLABData Compressiondata importearth sciencegeophysicsminiseedmseedseedseismologysteimالگوریتم های فشرده سازیتئوری اطلاعاتفشرده سازیفشرده Read More →

کلاس ذخیره سازی سفارشی پارامتر مشخص آدرس

عنوان انگلیسی: Address Specific Parameter Custom Storage Classزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۳۲کلید واژه ها:custom storage classdata objectsEmbedded Centerembedded codeMicroprocessorparametersproduction coderealtime workshopverificationالکترونیک دیجیتالریزپردازنده هاطراحی Read More →

نسبت تراکم

عنوان انگلیسی: Compression Ratioزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۷۱کلید واژه ها:CompressionCompression in MATLABData Compressionimageimage compression ratioimage processingratioالگوریتم های فشرده سازیتئوری اطلاعاتفشرده سازیفشرده سازی اطلاعاتفشرده Read More →