فشرده سازی تصویر

عنوان انگلیسی: Image Compressionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۶۹۳کلید واژه ها:btcCompressionCompression in MATLABConvolutionData Compressiondctfunctional analysisgaussian pyramidsimage compressionSVDyesالگوریتم های فشرده سازیبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتئوری اطلاعاتتحلیل Read More →

IMComp- نرم افزار فشرده سازی تصویر

عنوان انگلیسی: IMComp-Image Compression Softwareزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۰۹کلید واژه ها:CompressionCompression in MATLABData Compressiondata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseguiImage Acquisitionimage processinginterpolationmatrixoptimizationsignal processingاکتساب تصویراکتساب Read More →

ابزار فشرده سازی چند مرحله ای مبتنی بر تبدیل موجک

عنوان انگلیسی: P-Stage Wavelet Compression Toolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۷۱۵کلید واژه ها:CompressionCompression in MATLABConvolutionData CompressionFourier Transformfunctional analysisimage compressionimage processingjpegjpeg2000mathematics applicationssignal processingwaveletsالگوریتم های فشرده Read More →

الگوریتم فشرده سازی/غیر فشرده سازی LZW

عنوان انگلیسی: LZW Compression/Decompressionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۸۴کلید واژه ها:coding theoryCompressionCompression in MATLABcompression lzwData Compressiondecompressioninformation theorylzw2normmatlab 7norm21zwاطلاعاتالگوریتم های فشرده سازیبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتفشرده Read More →

ابزار فشرده سازی مبنی بر موجک دو متعامد

عنوان انگلیسی: Biorthogonal Wavelet Compression Toolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۸۱۲کلید واژه ها:biorthogonal waveletsCompressionCompression in MATLABConvolutionData Compressiondata processingFourier Transformfunctional analysisimage compressionimage processingjpegjpeg2000mathematicsmathematics applicationsnumerical methodssignal Read More →

روال فشرده سازی

عنوان انگلیسی: Compression Routinesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۸۱کلید واژه ها:CompressionCompression in MATLABcompressioncompression javaData Compressionالگوریتم های فشرده سازیتئوری اطلاعاتفشرده سازیفشرده سازی اطلاعاتفشرده سازی داده Read More →

فشرده سازی JPEG

عنوان انگلیسی: JPEG Compressionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۴۵کلید واژه ها:CompressionCompression in MATLABcosine transformData Compressiondctimage processinginformation theoryJoint Photographic Expert Groupjpegjpglennasignal processingاطلاعاتالگوریتم فشرده سازیالگوریتم فشرده Read More →